Rýchly výber


filter
výstavba domu
podľa iného projektu
výstavba domu
z nášho katalógu

Čo obsahuje katalógový projekt

úvod / Čo obsahuje katalógový projekt

Katalógový projekt rodinného domu dodávame štandardne v 5 vyhotoveniach – paré  (jedna kompletná projektová dokumentácia). 

 

Projekt z nášho katalógu Vám bude k dispozícii najneskôr do 21 dní od riadneho objednania (v prípade bez zmien a úprav v PD)
(pri projektoch označených ako „novinka“ je dodacia lehota individuálna).

 

Členovia autorského kolektívu sú odborne spôsobilí na výkony, ktoré sú predmetom dokumentácie, resp. ktoré vykonali v rámci jej vypracovania.

Každý stavebník, ktorý si zakúpi náš projekt, môže po dobu výstavby využívať bezplatne našu poradenskú linku o stavebných výrobkoch, materiáloch a dodávateľoch.
 

Každé paré projektovej dokumentácie obsahuje profesie:

 

STAVEBNÁ ČASŤ

sprievodná a technická správa, požiarná bezpečnosť – technická správa, výkresy v mierke 1:50 a to: pôdorysy všetkých podlaží, pôdorysy základov, pôdorys krovu a strechy, rezy, pohľady, výkaz stavených otvorov (okná, dvere, garáž. brána)

 


STATIKA

technická správa, výkresy tvaru vencov, prekladov, schodiska, výkaz výstuže, výkresy výstuže stropu, vencov, prekladov a schodiska.

 


VYKUROVANIE

technická správa, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schéma zapojenia zdroja vykurovania, výpočet tepelných strát miestností.

 


ZDRAVOTECHNIKA

technická správa, výkresy vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a výkresy plynu. Schéma vodovodu a kanalizácie, axonometria plynu. V prípade, že dom nie je možné zapojiť na verejnú kanalizáciu, môžete doobjednať projekt žumpy alebo domovej čističky odpadových vôd.

 


ELEKTROINŠTALÁCIA

technická správa, rozvody zásuviek a svetelnej elektroinštalácie, schéma rozvádzača, uzemnenie a bleskozvod, návrh elektronického zabezpečovacieho systému.

 


VZDUCHOTECHNIKA

projekt obsahuje lokálne vetracie jednotky so spätnou rekuperáciou (tepla v zime a chladu v lete) a filtráciou vonkajšieho vzduchu. Zariadenie zaistí požadovanú mikroklímu a intenzitu vetrania priestorov v zmysle záväzných ustanovení noriem, hygienických predpisov a nariadení vlády SR,  požiadaviek bezpečnosti a požiarnych noriem.

 


ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY

Normou požadovaný výpočet skutočne spotrebovanej energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a osvetlenie danej konrétnej budovy podľa konkrétneho riešenia TZB danej stavby v zmysle záväzných ustanovení noriem, hygienických predpisov a nariadení vlády SR. 

 


POŽIARNA OCHRANA

členenie stavby na požiarne úseky, určenie požiarneho rizika, určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, zabezpečenie evakuácie osôb, určenie požiarno-bezpečnostných opatrení, určenie zariadení na protipožiarny zásah.


 

Čo katalógový projekt neobsahuje

Stavebné pozemky a prístupy k nim sú rozmanité a taktiež špecifické sú aj technické možnosti pripojení na inžinierske siete (voda, plyn, elektrina, kanalizácia). Projektová dokumentácia katalógového rodinného domu preto neobsahuje osadenie domu do konkrétnych podmienok Vašej parcely a autentické pripojenia k sieťam. Tieto projekty je ale možné doobjednať a dodať ich spolu s typovým projektom. Zoznam potrebných dokladov Vám vypracujeme podľa individuálnych podmienok Vášho pozemku.

 

Doplnkové projekty ku katalógovému projektu