Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

Ochranu Vašich osobných údajov zabezpečujeme v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon").

Objednávanie typových projektov

Projekt Typového rodinného domu, Doplnkového projektu, Projektu štúdie na ÚR (Malý projekt-štúdiu) si môžete objednať osobne, cez internet (formulár pri každom projekte domu na daný projekt na www.idealnedomy.sk), poštou, prípadne u našich obchodných zástupcov.

Pri objednávke poštou je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú objednávku spolu s dokladom o zaplatení zálohy na adresu:
IDEÁLNE DOMY, s.r.o., Rosinská cesta 21, 010 01 Žilina

Ceny

Konečná cena za každý Typový katalógový projekt rodinného domu je od 950,-€ s DPH (bez zmien v projekte), konkrétna cena daného projektu je vedená pri každom dome zvlášť. Zmeny v projekte sú účtované individuálne, podľa rozsahu zmien.

Pri objednaní Typového projektu rodinného domu je potrebné uhradiť zálohovú platbu na základe vystavenia zálohovej faktúry po objednávke.

Cena za Podrobný položkový rozpočet pre rodinný dom je od 170,- € s DPH (a je dodávaný len pri objednávke daného katalógového projektu).

Pri osobnej objednávke zálohovú platbu zaplatíte v hotovosti v sídle spoločnosti, prípadne u naších obchodných zastupcov.

Dodanie

Pri posielaní projektu poštou bude pripočítané k cene projektu poštovné a balné vo výške 10,00 € s DPH. Pri posielaní Štúdie na ÚR poštou bude pripočítané poštovné a balné vo výške 2,00 € s DPH.

Platby

Platby realizovať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet - až po vystavenej faktúre po objednaní:
IDEÁLNE DOMY, s.r.o., Rosinská cesta 21, 010 01 Žilina,
peňažný ústav:
VÚB, a.s., Bratislava, číslo účtu: 282 149 28 57/0200

Termíny

Štandardná doba dodávky typového projektu rodinného domu je do 21 pracovných dní od objednania projektu a zaplatenia zálohy.

V prípade požiadavky na expresnú dodávku projektu do 7 dní je príplatok 25% z ceny celého projektu. Projekty označené ako "Novinky" nie je možné objednať expresne.

Pri nových projektoch označených ako NOVINKA, je termín dodávky projektovej dokumentácie potrebné prekonzultovať osobne (zvyčajne to môže byť cca 1 mesiac).

Stornovanie objednávky

Pokiaľ stornujete objednávku do 24 hodín, bude vám vrátené 50% z uhradenej zálohy. Pri zrušení objednávky po 24 hodinách prepadá uhradená záloha v prospech spoločnosti, ako náklady na prípravu predmetného projektu. Ak si objednávateľ nevyzdvihne projektovú dokumentáciu do 30 dní od vystavenia expedičného listu a faktúry, celá objednávka sa považuje za stornovanú a uhradená záloha prepadá v prospech spoločnosti. Stornovanie projektovej dokumentácie po jej prevzatí nie je možné.

Doplňujúce informácie

IDEÁLNE DOMY, s.r.o. poskytuje databázu stavebníkov, ktorí si zakúpili typový projekt rodinného domu firmám, ktorých výrobky (materiály) sú navrhnuté v projekte. Tieto firmy Vám na požiadanie môžu zaslať ponuky cenovo zvýhodnených výrobkov (materiálov), ktoré počas roka ponúkajú.

IDEÁLNE DOMY, s.r.o. si vyhradzuje právo na drobné odchýlky vizualizácii od konečného technického riešenia detailov v realizačnej projektovej dokumentácii.

Projektová dokumentácia je vypracovávaná tak, aby vyhovela platným vyhláškam a normám, ktoré sú platné v čase spracovania dokumentácie.
Objednávateľ berie na vedomie, že použitie dokumentácie po uplynutí doby platnosti noriem a vyhlášok, resp. ich zmien, je na jeho zodpovednosť a pripadný nesúlad sa nepovažuje za vadu projektu.

Individuálne riešenia projektov

Individuálna zmena typového projektu nie je spoplatňovaná v prípade realizácie výstavby domu našou firmou (stavebné náklady - zvýšenie/zníženie - na zmenu realizácie výstavby sú dokladované transparentne podrobným položkovitým rozpočtom). V prípade, že k realizácii nedôjde, je zmena PD spoplatnená vo výške podľa CP za individuálne zmeny, platená ako kaucia pri spracovávaní PD.

IDEÁLNE DOMY, s.r.o. si vyhradzuje vyhradne právo na možnosť použitia a vytvorenia "katalógových typových projektov" z vypracovaných individuálnych projektov a upravovaných typových projektov podľa individuálnych objednávok od klientov. Klient objednaním individuálneho projektu, resp. objednaním úpravy v typovom projekte s týmto bezvýhradne súhlasí.

IDEÁLNE DOMY, s.r.o. majú taktiež právo zverejňovania fotiek z výstavby daných domov a to v rubrike "REALIZOVANÉ".

Objednaním vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujete správnosť údajov uvedených v tejto objednávke.

Autorská ochrana

Obsah webovej stránky www.idealnedomy.sk je chránený autorským zákonom č.618/2003 Z.z. a je vlastníctvom spoločnosti IDEÁLNE DOMY, s.r.o.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, kopírovanie alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto je zakázané.

Uvedené údaje na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Spoločnosť IDEÁLNE DOMY, s.r.o. nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Použitie akéhokoľvek obsahu zo stránky www.IDEALNEDOMY.sk je možné iba po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti IDEÁLNE DOMY, s.r.o.